Yom Kippur (Kol Nidre)

Kol Nidre - 6:25pm sharp.

October 8
Shabbat Shuvah
October 12
Yom Kippur